banner 728x90

Autoridade suku Ulmera ejiji Governu konstrui bronjon mota Kasait

Imajen: Xefe Aldeia Manemunu Abrão dos Santos, ko'alia ba G-News, Sábadu (09092023), iha Fatuk-Glana, Suku Ulmera-Likisa
banner 120x600
18 Views

G-NEWS (LIKISA) – Sábadu (09092023), autoridade komunitáriu Suku Ulmera, husu Nono Governu da-sia atu konstrui bronjon Mota Kasait, hosi área Fatuk-Glana to’o mota Kasait, ne’ebé pertense iha aldeia Manemunu no Tetesare, Suku Ulmera, postu Bazartete Munisípiu Likisa.

Ba G-News, Xefe Aldeia Manemunu Abrão dos Santos hateten, mota Kasait fó ameasa ba populasaun sira hosi aldeia rua refere, bainhira iha tempu udan.

banner 325x300

Iha fatin hanesan, Xefe Aldeia Tetesare Adão Pereira Boavida informa, bainhira iha tempu udan, mota Kasait iha área Fatuk-Glana to’o mota Kasait ameasa populasaun hosi aldeia rua ne’e, iha ne’ebé populasaun sira liu-liu estudante sira defisil atu asesu ba eskola, saúde no nesesidade seluk tán.

Antes ne’e, mota Fatuk-Glana to’o Kasait, konsege lori estudante ensinu Báziku ida to’o lakon vída. Alende ne’e, mota refere mós sobu uma komunidade nian iha mota ninin.

Tuir populasaun katak, iha tenpu Portugéz no Tenpu Indonézia, mota refere ho luan metru 5 to’o metru 10, maibé iha periódu Independênsia, korente mota sobu, no oras ne’e luan liu metru 30 ona.

Atu hatene informasaun klaru liu, G-News sei fó sai pakote reportájen ho entrevista hosi autoridade komunitáriu, inklui joven sira iha TV Streaming G-News nian.

Jornalista     : Ekipa G-News
Editór Testu  : Amito Qonusere Araújo

relavante