banner 728x90

Breaking News : Rezultadu Verifikasaun Husi TR , Kandidatu PR Na’in 1 ‘’La Passa’’

Prezidente Tribunál Rekursu Dr. Deolindo Dos Santos // Foto : ekipa G-RTV.com
banner 120x600
12 Views

Jornalista : Arménio //

G-RTV.com (Dili) : Tribunál Rekursu (TR) liu husi nia Prezidente anunsia rezultadu verifikasaun kandidatu Prezidente Repúblika períodu 2022-2027.

banner 325x300

Iha anunsiu ne’e, rezulta kandidatu na’in 1 ne’ebé la admite  ka ‘’la passa’’ iha prossesu verifikasaun final ba kandidatu Prezidente Repúblika  (PR) ne’ebé hala’o durante loron 10.

‘’ Husi Prossesu ne’e TR deteta irregularidade durante verifikasaun dokumentu, ikus mai kandidatu Luis Tilman la admitidu maske hatama proponente liu rihun lima  ’’. Hateten Prezidente TR, Deolindo Dos Santos liu husi konferénsia Imprensa iha edifísiu TR, Caicoli (Dili), 14/02/2022.

‘’ La prienxe munispiu Tolu ne’ebe la iha kartaun, nune’e sei iha tempu atu rekorre durante loron ida nia laran ’’ Esplika Razaun la admitidu husi Deolindo.

Prezidente TR ne’e, esplika liu tan, bainhira la iha rekursu ruma husi kandidatu la admitidu, iha loron rua mai tan sei halo sorteiu ba númeru kandidatu ne’ebé sei tau iha buletim votu nian.

Antes ne’e, TR loke inskrisaun ba kandidatu PR hahu iha loron 15 fulan Janeiru  to’o loron 4 fulan Fevereiru tinan ne’e.

Nune’e to’o loron ikus, kandidatu Prezidente Repúblika na’in 17 mak mai halo rezistu inklui feto na’in 4. (Remata).

 

relavante