banner 728x90

Covid-19 : Kazu Foun iha 38, SIJK Apela ba ‘’Refuziadu’’ Sira Kumpri Regra Prevensaun.

Refuziadu sira ne'ebe refuzia iha salaun DB Komoro tamba akontese Inundasaun Iha Semana ida liuba. // FOTO : G-RTV.COM
banner 120x600

G-RTV News (11/04/2021): Iha Komunikadu Imprensa ne’ebé Sentru Ingradu Jestaun Krize (SIJK) liu husi Koordenadór forsa tarefa no mitigasaun surtu Covid-19 iha Timor Leste, fo sai ohin (11/04) katak, kazu ba loron ohin nian pasiente ba Covid-19 hamutuk 38 ne’ebé maioria asintomátiku.

Iha Komunikadu Imprensa ne’ebé G-RTV.Com assesu, fo sai mós konaba kazu rekoperadu sira ba loron ohin nian, hamutuk ema na’in 33

banner 325x300

Husi Kazu foun 38, munisípiu Dili domina ho númeru kazu foun 27, Ermera 7,  Baukau 1, Bobonaru 1, Ainaru 2, nune’e totál ativu kazu Covid-19,  to’o loron ohin hamutuk pasiente na’in 536.

Husi númeru kazu foun iha munisípiu ne’ebé ohin relata, maioria husi pasiente hirak ne’e, hala’o viázem husi Dili ba Munisípiu ka ho nia termonolojia dehan katak esporádiku.

Konabá pedidu atu hala’o viázem sai husi territóriu Serka Sanitária Munisípiu Dili, horseik (10/04) SIJK rezista, hamutuk ema na’in 113, felizmente parte SIJK responde hotu no ema na’in 18 la priénxe kritériu tuir rezolusaun Guvernu fo sai.

Ikus liu, SIJK apela nafatin ba komunidade sira hotu katak, maske ho situasaun Inundasaun Iha Timor Leste, liu-liu iha kapitál Dili, ne’ebé rezulta komunidade afetadu sira tenke evakua no refuzia iha fatin seguru, SIJK husu atu kumpri ka halo tuir nafatin regra sira ba prevensaun Covid-19 ne’ebé fo sai husi OMS no MS atu minimiza no halakon moras hada’et Covid-19 iha Timor Leste.

Jornalista : Arménio.

 

‘’Família Bo’ot Kompanhia GARDAMOR hato’o solidariedade ba Família afetadu Inundasaun iha Territóriu Nasionál , liu-liu iha kapitál Dili, ne’ebé akontese iha loron 04/04/2021, Forsa nafatin ho korázem tomak, atu ita hotu bele ultrapassa situasaun difísil ida ne’e’’.

 

 

 

banner 325x300

relavante