banner 728x250

Embaixadór EUA Hasoru Malu Ho SEKoop.

Embaixadór Kevin Simu Lembransa Kafé Timor husi SEKoop//Foto : Dores.
banner 120x600

G-RTV News (20/04/2021): Embaixadór Estadus Unidus Amérika (EUA) hasoru malu ho guvernu Timor Leste liu husi Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKoop) iha salaun enkontru SEKoop, Akait Tersa -Feira ne’e.

Iha sorumutuk dadér ne’e, Embaixadór husu atu identifika area kooperasaun ne’ebé bele koopera malu tamba kooperasaun ne’e ezíste kleur ona.

banner 325x300

‘’Ohin ami koalia konabá kooperasaun entre  embaixada ho SEKoop  atu identifika area koperasaun ne’ebé bele servisu hamutuk tamba kooperasaun ne’e kopera malu kleur ona liu-liu iha misaun korpu ba Paz nian’’ katak Embaixadór Charles Kevin Blackstone.

Iha Fatin hanesan Sekretária Estadu Kooperativa Elizário Fereira haktuir ’’primeiro, atu hatete katak kooperativa rasik atu dezelvolve no intrega-an ba aliansa kooperativa  internasional no mós adere  iha organizasaun Word Coucil for Credit Union  ne’ebé ho nia baze iha Wiston’’ haktuir Nia.

Espesialista Koperativa ne’e, klarifika liu tan katak husi aprezentasaun diskusaun ne’ebé ohin hala’o, parte SEKoop aprezenta dezafiu, pergunta no hetan resposta.

‘’Parte SEKoop ohin aprezenta dezafiu, iha pergunta no resposta. husi dezafiu ne’ebé identifika mak rekursu Umanu. SEKoop nia dezafiu atu bukia apoiu ho koperativa Internasionál mak limitasaun rekursu umanu, kapitalizasaun, no dezenvolvimetu Kooperativa produsaun tamba koperativa ne’e area bo’ot’’, espressa Espesialista ne’e.

Guvernante ne’e, hakotu lia ba jornalisita sira katak EUA iha possibilidade atu apoiu iha area Edukasaun no formasaun ba Kooperastivba Sira.

Jornalista : Arménio.

Editór : Julio Paixão.

 

banner 325x300

relavante