banner 728x90

Estado valoriza veteranus no kombatentes ne’ebé luta ba Ukun rasik an

banner 120x600

G-NEWS (MANATUTO) – Prezidente Parlamentu Nasionál Aniceto Guterres, lori Xefe Estadu José Ramos Horta nia naran, hato’o parabéns ba veteranus no kombatentes da Libertasaun Nasionál, ne’ebé hetan rekonhesimentu hosi Estado, sei simu kondekorasaun iha loron komemorasaun ba Proklamasaun da Independénsia 28 de Novembru ba dala-47.

Iha serimónia han hamutuk ho veteranus no kombatentes da Libertasaun Nasionál, iha Manatuto Villa (Domingu, 27-11-2022), Aniceto Guterres hateten, Barak ne’ebé luta ba Timor Leste nia libertasaun no Independénsia, oras ne’e la hamutuk ho ita, maibé reza atu sira hamutuk ho Maromak nia kadunan santu ho hakmatek.

banner 325x300

Estadu nia ejisténsia la iha limitasaun, maske nune’e sidadaun ida-idak nia ezistensia ba Estadu RDTL la iha limite.

“Ita boot sira hatudu ona kontribuisaun lubuk ida ona, ne’ebé Estadu tenke rekonhese no valoriza. Hahalok ida ne’ebé simples sai ezemplu ba jerasaun foun sira atu banati, hodi hametin Estadu direitu demokrátiku”, Aniceto haktuir.

Komemorasaun Loron Nasioná Proklamasaun Independénsia 28 de Novembru ba dala-47, realiza iha Munisípiu Manatuto, iha udan nia laran. Maske nune’e, sidadaun sira antusiazmu hodi partisipa iha selebrasaun nasionál ne’e.

Jornalista: Amito Qonusere Araújo

banner 325x300

relavante