banner 728x90

Estrada “Jalan Toll” Suai kuak no monu

banner 120x600
11 Views

G-NEWS (COVALIMA) – Jalan Toll (Estrada ho pedájiu) Suai -Covalima, ne’ebé inagura iha tinan hirak liu ba, hahú kuak fali ona.

Tuir Observasaun G-News, hahú entrada Jalan Toll Zumalai, maibé iha parte klaran, estrada kuak, no balun nakfera.

banner 325x300

Tersa-Feira (21032023), iha Aldeia Dais, Suku Belekasa Postu Maucatar, Munisípiu Covalima, fontes konfirmadu ida informa ba G-News katak, Jalan Toll ho nia estrada ne’ebé kuak no nakfera, rejulta ona joven feto ida monu, rejulta mate fatin.

“Mumentu ne’e alin feto ida tuir ninia pai atu ba Óspital Referal Suai, maibé iha dalan, alin feto ne’e hetan asidente, no rejulta mate fatin, maibé nia pai iha ambulansia, parte médiku sira la informa, maibé nia aman mós to’o Óspital, la konsege salva vida”, tenik fontes ne’e.

Alende ne’e, Jalan Toll ne’e mós, animal hakiak hanesan Karau, Fahi mós hakat ka korta.

Rezidente sira husu ba autoridade relevante sira, atu tau matan ba kestaun ne’e, nune’e sidadaun lokal no nasionál ne’ebé hala’o viajen, bele seguru.

To’o informasaun ne’e fó sai, G-NEWS seidauk halo konfirmasaun ho parte relevante sira.

Jornalista     : Ekipa. G-News

Editór Testu : Amito Qonusere Araújo

relavante