banner 728x90

Hahú hasai foto subar da’et to’o tiru joven iha Pairara

Imajen: Ilustrasaun
banner 120x600
41 Views

G-NEWS (LAÚTEM) – Membru Polísia eskuadra postu Laútem, munísipiu Laútem, iha kinta-feira kalan, tanba joven sira hosi Suku Pairara halo asaltu ba uma komunidade nian iha aldeia kapuru Suku Maina-1, postu Laútem-Moru munisípiu Laútem, haofin ida ne’e mak akontese kazu membru polísia tiru.

Komandante Polísia Komandu Munisípiu Laútem Superintendente António Rego Fernandes, ba G-News, Sexta-Feira (22092023), liuhosi telephone informa, kazu ne’e akontese hahú hosi hasai imajen ka fotográfia, da’et to’o organiza masa, no lori ekipament arma branka nian, hodi asalta uma komunidade, hafoin kazu tiru akontese.

banner 325x300

“Akontese ne’e iha kinta-feira, loron 21 fulan setembru tinan 2023, iha tuku7 kalan. Iha akontesimentu ne’e, primeiru akontese ne’e hosi suku Pairara nian, ho joven ida hosi aldeia Kapuru Suku Maina-1, depois sira rua konfrontu baku malu”, Superintende António informa. Sira baku malu tanba joven ida hosi suku Pairara ho inisial MJ hasai foto joven ida hosi Kapuru ho inisial JL ninia fotográfia, sira hatutan ba malu depois espalla ba ninia kolega sira. Entaun joven JL ne’e, nia la simu kona-ba hasai fotográfia ne’e entaun ninia kolega ida seluk ho naran inisial A nia tuku kedas vítima MJ”, Superintendente António haktuir.

“Tuir loloos, vítima MJ ne’e ba keixa ba iha Polísia, maibé nia la ba keixa iha polísia, iha fatin futu manu kapuru, depois ida ne’e nia halai ba Suku Pairara, bolu hotu nia maun sira, no kolega sira, besik 50, sira mai ho arma branka hanesan samurai, katana, fatuk no ai-dona, pois mai fali aldeia Kapuru, sira asalta ema inosente nia uma hodi estraga”, Nia haktuir-tán.

Kuandu joven sira hosi suku Pairara, uza arma branka, no asalta komunidade iha aldeia Kapuru, no asalta no estraga uma populasaun ida nian, iha ne’ebé rezidente sira kontaktu ba polísia eskuadra postu Laútem.Bainhira Polísia to’o iha fatin akontesesimentu iha aldeia Kapuru,vSuspeitu sira ne’ebé halo asaun dada án tiha ka retira hosi fatin akontesimentu, no fila-fali ba sira nia suku Pairara ninian.

“Depois ita nia polísia ho ekipa kareta, tuir dalan depois halo patrulla atu ba tuir to’o suku Pairara hodi husu tuir ka halo identifikasaun tuir kona-ba tanba saida mak akontese ema mai tuda, maibé to’o iha dalan klaran, iha fatin ida naran Kutunira área Pairara ninian, iha ne’ebá estrada subida oituan, entaun joven sira lubun boot ida, sira ba hein tiha Polísia iha laletek leten ne’e, mais polisia nia kareta mai, sira komesa hasoru asaun tuda, depois uza lampada leno ba polísia hafoin sira tuda entaun polísia sira hakilar depois dehan hotu tiha para, sira la simu, sira tuda nafatin, ita nia polísia fó tiru adutensia ka tiru sinál ho intensaun atu dispersa ema sira ne’e katak polísia mak mai ona”.

 “Maibé ema sira iha ne’ebá ne’e kontinua tuda, entaun polísia tiru dala-2 tán, entaun joven ida latan hela iha estrada subida, deskonfia dalaruma bala mak kona, entaun ita nia polísia sir aba ajuda kedan hodi tula vítima ba sentru saude Laútem, no kontinua transfere ba Ospital Referál Baucau”, Komandante Polísia Munísipiu Laútem esklarese.

 Ho kazu ne’ebé akontese iha suku Pairara, Polísia munisípiu Laútem notifika ona sidadaun besik na’in rua nolu, hodi presta informasaun ba autoridade seguransa, nune’e kontinua prosesa tuir dalan legal.

Tuir informasaun, bala musa ne’ebé kona-ba vítima nia ain kabun. Entertantu to’o oras ne’e, autoridade seguransa konitnua halo patrullamentu iha suku Pairara no Suku Maina-1 hodi netraliza situasaun seguransa nune’e komunidade sira bele moris hakmatek iha ida-idak nia fatin.

Komandante Polísia Komandu Munisípiu Laútem Superintendente António Rego Fernandes husu ba komuniade no joven sira hosi suku rua ne’e atu hakmatek, no koopera ho parte justisa, no husu atu komunidade sira ne’ebé sente vítima, bele hato’o keixa ba Polísia nune’e bele halo atendimentu. Nune’e mós, Komandu PNTL munísipiu Laútem hatun ona orientasaun hodi hapara atividade futu manu provizóriu.

To’o informasaun ne’e fó sai, G-News tenta komunika ho autoridade lokál hosi suku Pairara, maibé la iha komunikasaun.

Jornalista                   : Ekipa G-News

Editór Testu             : Amito Qonusere Araújo

relavante