banner 728x250

Inspirativu: Para fuma, laen hetan prezente motor husi nia fen, netizen apresia

Foto ilustrasaun
banner 120x600

G-RTV.Com (Dili) : Iha relasaun uma-kain (Familia) entre fen no laen, sempre mosu dezentendimentu inklui la gosta malu iha parte balun entre fen ou laen nian, dala barak iha parte mane nian mak feto la gosta nia parseiru moris (Mane) fuma.

Tuir informasaun ne’ebé publika husi liputan6.com iha loron 25 fulan Maiu 2021, esplika katak, iha publikasaun Twitter @jowoshitpost, fó sai, laen para eh la fuma hahu iha fulan dezembru 2019, nune’e, husi osan ne’ebé atu hola sigarru loron-loron nian, fen rai no ikus mai hamutuk Rp. 12 Juta tuir osan Indonezia nian.

banner 325x300

Husi osan refere, konsege hola prezente motor ida bá nia laen. Hafoin lé publikasaun husi Twitter refere, netizen sente apresiadu tebes, inklui bá sira ne’ebé ‘’jomblo’’ ka seidauk iha parseiru moris.

 

Editór : Ekipa G-RTV

banner 325x300

relavante