banner 728x90

Jestór kompaña Timor husu joven sira hari’i Dame

Manajer Kompaña Roman Star, nu’udar Distribudor Aqua Danon iha Timor
banner 120x600

G-NEWS (DILI) – Relasiona ho konflitus ne’ebé akontese, sai hanesan preokupasaun iha sosiedade nia leet, iha ne’ebé konflitus sira ne’ebé envolve hosi membru Organizasaun arte marsiais no arte ritual, hodi ataka no provoka malu, ikus mai komunidade mak sai fali vítima.

Hosi konflitus sira ne’ebé akontese, afeta ba uma populasaun hetan estragus, no mais pior liu halo sidadaun sira tauk no trauma bainhira atu hala’o movimentu iha tempu kalan.

banner 325x300

Manajer Kompaña Roman Star, nu’udar Distribudor Aqua Danon iha Timor Leste Antoninho da Costa, kinta-feira (24082023) informa ba G-News katak, dutrina organizasaun arte marsiais no arte ritual la hanorin ema kria konflitus ba malu, maibé atu forma ema sai ema iha sosiedade nia leet.

“Tanba tempu ohin loron ema barak komprende sala no utiliza asala arte marsiais no arte ritual nune’e mosu iha sosiedade nia leet sai fali inimigu ba malu hodi halakon sentidu loloos hosi arte ga seni ida ne’e”. Antoninho da Costa esplika.

“Ha’u nia mensajen ba kolega joven sira hotu, espesialmente ba ha’u nia maluk joven sira ne’ebé tuir arte marsiais no arte ritual iha ne’ebé de’it katak grupu ka organizasaun ne’e atu forma ema sai ema ne’ebé integradu, signifika sai ema ne’ebé forte iha formasaun umana no formasaun espiritual, nune’e mak ema tenke buka hatene sentidu hosi arte marsiais no arte ritual atu nune’e ita bele hatene ninia objetivu loloos hosi grupu ida ne’e”, Antoninho haktuir.

Tuir Nia, tempu agora, laos kria inimigu ba malu, maibé buka atu habelun hodi hametin relasaun família, hodi kontribui ba sosiedade ida ne’ebé hakmatek.

“Iha tempu ohin loron, ita laos ona buka inimigu ba malu maibé ita buka amigu ba malu, hametin ita nia relasaun amizade no fraternidade nu’udar timoroan. Ita ne’e la seluk la leet hosi knua ida no ran ida de’it hodi habelar iha rai doben Timor laran tomak. Hosi tasi feto to’o tasi mane tula dikur ba malu hodi foti ita rai doben Timor Leste”.

Tanba ne’e mak Antoninho da Costa haklean katak, atu hametin fileiras nasionalismu no patriotismu ne’ebé éroi no funu na’in sira hosik hela ba jerasaun ba jerasaun hotu atu kuidadu rai-ne’e hosi krime sira, tanba ne’e Nia konsidera joven sira mak sai simbolu ba paz, unidade no garante estabilidade iha Timor Leste.

Jornalista       : Ekipa G-News

Editór Testu : Amito Qonusere Araújo

 

banner 325x300

relavante