banner 728x90

João Batista Deklara Xanana-Horta Illas Nai Jesus Kristu Nian

Xanana No Horta Iha Lansamentu Númeru Sorteiu // Foto : Ekipa G-RTV.com
banner 120x600
20 Views

G-RTV.com : Kandidatu Prezidente Repúblika 2022-2027, Premiadu Nóbel bá Paz, José Ramos-Horta hala’o konsolidasaun ba nia kandidatura iha Aldeia Bidau-Toko Baru, Suku Kuluhun (Dili).

Iha konsolidasaun ne’e, Reprezentante Juventude Toko Baru, João Bastista de Araújo ho kontente deklara iha kandidatu nia oin, Xanana no Ramos Horta merese duni ukun, tanba sira nu’udar líder ezemplar no estadista ne’ebé sempre hamutuk ho povu bainhira hasoru susar no terus.

banner 325x300

“Ami só temi dehan iha Timor ne’e ita bo’ot na’in rua hanesan estadista merese duni ba ita bo’ot na’in rua atu hamutuk, tanba, la ho Romos Horta, la iha diplomata no la iha Xanana, la iha dezenvolvimentu.  Tanba imi rua hanesan ilas na’in Jesus Kristu no sura mós ho ami hanesan imi nia eskolante ne’ebé sei hamoris povu ida ne’e nia moris, atu moris di’ak liu tán,” nia hatete.

Iha biban ne’e juventude sira mós husu kampu servisu, maibé eis-reprezentante Sekretáriu Jerál ONU iha Guiné Bisau, afirma sei kria kampu servisu liu husi organiza órdenamentu iha sidade Dili.

‘’Ha’u nian programa mak halo uma, halo ordenamentu sidade ida di’ák, la’ós hela arbiru de’ít, se mak bele servisu, jóvem aldeia laran mak seiservisu, no husi ne’e ita bele rezolve ona kria kampu servisu’’,  espressa nia.

Parte hanesan, Xefe Suku Kuluhun, Deosdato Martins hato’o agradese ba José Ramos Horta tanba bele esplika ninia preparasaun ba povu hodi bele deside kandidatu ida ne’ebé di’ak hodi ukun nasaun ne’e.

Iha fatin hanesan, Ekipa Sussesu Kandidatu Prezidente Repúblika, José Ramos Horta Postu Kristu Rei, Jacinto “Kulau”, garante Ramos Horta no Xanana sei manan iha Postu kristu Rei. (REMATA)

relavante