banner 728x90

Komisáriu-Jerál Polísia vizita ofisial ba Komandu PNTL Manatuto  

Imajen/PNTL: Komandante-Jerál PNTL Komisáriu-Jerál Henrique da Costa
banner 120x600
2 Views

G-NEWS (MANATUTO) – Komandante Jerál Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) Komisariu Jerál Polísia Henrique da Costa sexta-feira ne’e (19/01) ne’e hala’o vizita servisu ba dahuluk iha Komandu PNTL munisipiu Manatuto hodi hare’e no rona preukupasaun sira ne’ebe durante ne’e membru tomak enfrenta iha munisipiu Manatuto.

Hafoin hala’o enkontru ho Komandante Munisipiu no nia estrutura tomak, ba jornalista sira Komisáriu Jerál Polísia Henrique da Costa hateten, vizita mai iha Komandu munisipiu Manatuto hanesan atividade ne’ebé maka halo ona ba iha munsipiu sira seluk, hodi ita halo enkontru ho estrutura Komandu ninian hanesan Komandante munisipiu, Komandante eskuadra sira, Xefe Seksaun ne’ebe akompaňa hosi Komandu Operasaun Nasional, Diretór Justisa no Dixiplina, Xefe Departamentu Lojistíka Nasionál no Xefe Klínika PNTL ninian.

banner 325x300

“Ohin ita halo enkontru ida ne’e hodi nafatin fo apresiasaun ba iha servisu ita nia membru sira nian ba tinan 2023 ninian ne’ebé mak sira asegura ona atividade lubuk ida tantu hosi Eleisaun ninian mai to’o iha seguransa ba iha Natal no Tinan Foun ninian”, afirma Komisariu Jerál Polísia ne’e.   

Autoridade masimu instituisaun Seguransa ne’e salienta tan katak, alen de ne’e membru sira mos halo aktividade prevensaun krime nian iha munisipiu Manatuto ne’ebe maka hatudu katak iha munisípiu 14 ne’e, munisípiu Manatuto ninia krime ne’e iha númeru 11, signifíka katak nia ne’e númeru 3 husi okos, ne’e hakarak hateten katak servisu prevensaun polisia ninian diak.

“No komunikasaun entre ita nia polisia ho ita nia komunidade sira mos di’ak, ita nafatin husu atu nune’e mantein servisu di’ak ida ne’e, atu nune’e ita nafatin prevene krime iha munisipiu Manatuto ninian, no laos prevene krime de’it maibé ita hakarak atu kria mos ita nia amizade ne’ebé maka di’ak entre polisia ho ita nia komunidade sira”, afirma Autoridade masimu instituisaun Seguransa ne’e.  

Komandante Jerál PNTL ne’e esplika liu tan katak, iha munisipiu Manatuto, iha membru hamutuk na’in 120, ho postu administrativu neen (6), seidauk tan instala postu temporáriu sira, entaun rekursu la to’o.

“Ita husu atu nune’e mantein komunikasaun ho lider lokal sira ho mos administrador munisipiu, administrador postu administrativu sira atu nune’e reforsa ba iha servisu prevensaun ninian. Ita mos husu ba sira mantein komunikasaun di’ak ho ita nia parte igreja, atu nune’e ita husu nafatin igreja atu habelar informasaun, mensajem Paz no Dame Domin nian ba ita nia sarani atu bele prevene krime iha munisípiu Manatuto”, hatutan Komandante Jerál PNTL ne’e.

Hatan ba preokupasaun no difikuldade sira ne’ebé mak durante ne’e membru sira hasoru iha munisipiu Manatuto kona-ba menus rekursu, transporte, kondisaun insfrastrutura no ekipamentus, Komisariu Jerál Polísia esplika, “Kona-ba rekursu umanu laos iha munisipiu Manatuto de’it maka membru oituan, maibé iha munisípiu sira seluk mós enfrenta difikuldade ne’ebé hanesan”.

“Iha PNTL ita laiha rekrutamentu hahu’u tinan 6 ka 7 ba kotuk, entaun ita nia númeru ne’e tun. Tanba balun mate, balun mos hetan demisaun ona, balun mos suspensaun, balun hala’o estudu iha rai liur, blun moras permanente, entaun halo ita nia numeru ne’e menus”.

“Maibé ita nafatin husu ba sira, problema rekursu umanu ne’e labele sai hanesan obstalu ba sira, xave mak ne’e mantein komunikasaun, servisu di’ak ho ita nia komunidade no lider komunitária sira. Ita nafatin husu atu mantein servisu halo vizita ba iha eskola no bele mós konvida estudante sira mai halo vizita iha Komandu nune’e Komandu bele esplika estrutura Komandu PNTL ba estudante sira”.

Kona-ba menus transporte, nune’e informa katak transporte ne’e laos problema ne’ebe2 foun, maibé ne’e problema klásiku tanba iha Komandu munisipiu hotu hasoru mós situasaun ida ne’e.

Komandu liuhosi Orsamentu Retifikativu 2023 nian, sosa kareta ba iha Komandante sira. Nune’e kareta hirak ne’ebé agora Komandante sira uza, bele fornese fali ba eskuadra no seksaun sira bele uza hodi hala’o servisu iha terenu.

Kondisaun eskuadra balun iha munisipiu Manatuto ne’ebé grave, Komandu orienta ona ba parte Lojístika Nasionál atu bele hare’e nune’e halo netik manutensaun ruma ba kondisaun sira ne’e, atu membru sira bele halo servisu.

Vizita Servisu dahuluk iha Komandu PNTL munisipiu Manatuto ne’e, Komandante Jeral PNTL akompaňa husi Komandante Komandu Operasaun Nasional Superintendente Xefe Polísia José Soares, Diretur Justisa no Disiplina Superintendente Xefe Justino Menezes, Xefe Departamentu Lojístika Nasionál no Xefe Klínika PNTL.

Editór Testu  : Amito Qonusere Araújo

relavante