banner 728x90

Komisariu Pedro Belo louva servisu UEP

Imajen: Segundu Komandante-Jerál PNTL Komisáriu Pedro Belo, fó kontinênsia ba membru Unidade Espesial Polísia (UEP) iha Kuartél-Jerál UEP, Bairo-Pite Dili (Segunda-Feira, 05022024)
banner 120x600
35 Views

G-NEWS (Dili) – Segundu Komandante Jeral PNTL Komisariu Polisia Pedro Belo louva no apresia membru Unidade Espesial Polisia (UEP) ne’ebe maka hala’o misaun iha fronteira no munisípiu ho susesu.

“Lori Komandu nia naran hakarak apresia ba ita boot sira nia servisu durante ne’e lao di’ak tebes no respeita ba irarkia, obedese ba ordem ne’ebé mak Komandu hatun hodi hala’o servisu lubuk ida iha munisípiu ne’ebé mak Komandu UEP ninia responsabilidade sempre fó apoiu ba Komandu munisípiu sira”, Komisáriu Pedro Belo hato’o lia-hirak ne’e, iha Kuartél-Jerál UEP Bairo-Pite Dili, segunda-feira 905022024.

banner 325x300

Komisáriu Pedro Belo esplika, membru UEP kontinua asegura seguransa hakmatek ba komunidade sira iha suku Lourba munisípiu Bobonaro. Alende ne’e iha membru balun ne’ebé koloka iha fronteira, balun iha postu Uatulari munisípiu Viqueque, ne’ebé sempre mosu problema, inklui suku Kasa munisipiu Ainaro no Covalima, ne’ebé hala’o misaun Polisia Komunitaria.

Komisáriu Pedro Belo hatutan, membru UEP ajuda komunidade sira hari’i uma no hela fatin, halo dialogu, no servisu hamutuk ho ho líder Komunitária, Veteranu sira no ajensia balun tán.

Iha parte Watulari nian ita hotu akompaña komunidade balu sobu kanalizasaun be’e mos nune’e afeta ba komunidade iha suku seluk labele asesu ho nune’e membru UEP sira ne’ebe maka halao misaun iha neba halibur Komunidade, Lider Komunitaria no Veteranus sira hodi halo díalogu no sira hotu-hotu konkorda hamutuk hodi hadia fila-fali bee nune’e sira hotu bele asesu”, Komisáriu Pedro Belo esplika.

“Parabens ba imi nia serbisu tanba serbisu hanesan ne’e maka komunidade no ita nia lider sira hein  tanba ita hatudu oinsa atu kria paz no dame hamutuk ho komunidade”, Nia dehan-tán.

Tanba ne’e, segundu komandante-Jerál PNTL Komisáriu Pedro Belo husu ba membru Eunidade Espesial Polísia (UEP) atu kontinua obedese ba irarkia no loyal ba rai no estadu ida ne’e, tanba ho loyalidade ema hotu sei fihir no tau matan ba instituisaun PNTL.

Editór Testu         : Amito Qonusere Araújo

relavante