banner 728x90

KRAM sosializa lei arma branka ba membru OAM iha Fatululik

banner 120x600
1 Views

G-NEWS (DILI) – Komisaun Reguladora Arte Marsiais (KRAM) munisípiu Covalima, sábadu (30092023) foin lalais ne’e sosializa lei arma branka númeru 5/2017, no segundu diretiva KRAM nian ba organizasaun arte marsias no organizasaun arte riatual iha Aldeia Makous, Suku Taroman, Postu Fatululik.

Prezidenti Sub-KRAM munisípiu Covalima Francisco Barros, iha nia intervensaun husu membru organizasaun arte marsiais no arte ritual hotu iha Fatululik, atu labele uza atributu arte masiais nian iha fatin públiku, no bele uza iha fatin treinamentu.

banner 325x300

“Ha’u hanesan Prezidente KRAM munisipiu Covalima hakarak hato’o lia menon ba imi, hau hatene Fatululik problema hau rona mais atu todan liu laiha, maibê hakarak hatete ba ita boot sira durante ne’e ema kondena ita boot sira ho lei numeru 5/2017 ko’alia konaba arma branka, no imi atu treinu karik atu kumpri lei ida ne’e”, hateten nia.

Administratdor postu administrativu Fatululik Jose Afonso mós husu ba organizasaun arte Marsiais hotu iha Fatululik atu kumpri informasaun hosi KRAM tanba lei iha ona atu regula arte marsiais hotu.

“Agora daudaun lei iha ona atu regula ita boot sira tanba baibain ne’e hanesan karau ida ita boot sira ne’e luhan laiha entaun tama sai to’os ne’e konforme ita boot sira nia hakarak deit tan ne’e husu atu kumpri”, nia husu.

Koordenador Organizasaun IKS-PTL Postu Fatululik Francisco Leite kontente ho prezensa KRAM iha Fatululik hodi sosializa lei No.5/2017 ba organizsaun hotu. Nia konsidera sosializasaun ne’e di’ak tanba bele regula atividade arte marsiais nian.

“Senti kontente tanba ohin KRAM mai fahe informasaun konaba lala’ok arte marsiais nian no labele uza atributu organizasaun nian arbiru iha fatin públiku. Ne’ebé ho formasaun ne’e ami kontente no bainhira ami fila hosi formasaun ne’e fila ba sei hato’o ba membru organizasaun hotu atu kumpri karik la kumpri maka naran uza atributu arte marsiais nian iha fatin publiku, ema hetan maka sei hetan sansaun”, nia dehan.

Koordenador Kungfu Master Postu Fatululik Ireneus Alves do Santos Pereirra promete, nia parte sei habelar informasaun ba membru sira nune’e bele kumpri liutan regulametu sira ne’ebé iha ona.

“ami sente kontente ho KRAM mai fahe informasaun ba organizasaun arte marsiais hotu iha Fatululik, nune’e ba futuru ami fila ba bele habelar tutan ba alin sira ne’ebé maka tuir treinu atu nune’e labele hetan sansaun hosi governu ka estadu liuhosi KRAM fó sai ona lei refere hodi kondena arte marsiais sira”, nia hatete.

Entertantu sosializasaun ba lei No. 5/2017 ne’e hala’o iha Aldeia Makous, Postu Administrativu Fatululik no hetan partisipasaun husi Administrador Postu Administrativu Fatululik, Xefe Suku Taroman, enkuantu organizasaun arte marsiais ne’ebé partisipa maka PSHT, IKS-PTL, KORKA, Kungfu Master, maibe la marka prezensa hosi membru organizasaun arte ritual.

Jornalista       : Reportazen RCCT

Editór Testu : Amito Qonusere Araújo

relavante