banner 728x250

MNEK Retno: Timor Leste sei fo statuta “Observador” hosi ASEAN

banner 120x600

G-NEWS (DILI) – Ministra Negósiu Estranjeiru no Kooperasaun Indonézia (MNEK) Reto Marsudi hateten, líder sira hosi ASEAN fo ona statuta Observádor ba Timor Leste sai  estadu Observádor. Timor Leste mós bele partisipa ona iha enkontru bilateral sira hosi ASEAN nian.

“kona-ba desizaun hosi líder ASEAN relasiona ho aplikasaun membru Timor Leste, iha ne’ebé hatuur iha ASEAN Leaders Statement on the Application of Timor Leste to ASEAN, ba líder ASEAN sira, iha dokumentu sira deside ba aseitasaun ho prinsípiu ida katak simu ona Timor Leste hanesan membru AZEAN ba-dala 11”, hateten Retno iha Konferénsia KTT ASEAN iha Phnom Penh, Kambodia, ne’ebé públika hosi ANTARA, Sábadu (12/11/2022)”.

banner 325x300

Ho nune’e, Timor Leste bele partisipa ona iha enkontru ASEAN, inklui sesaun pleno KTT ASEAN. Retno mensiona, antes fo estatuta refere, Ministériu Negósiu Estranjeiru ASEAN diskute aplikasaun Timor Leste nia adezaun ba ASEAN.

Momentu ne’eba, Sekretáriu-Jerál ASEAN Lim Jock Hoi informa breafing kona-ba rezulta relatóriu ekipa-3 hosi faktus ASEAN nian.

“Hateten ACC ka ASEAN Coordinating Council atu halo formulasaun mapamentu ba Timor Leste nia adezaun tomak, inklui bazeiandu ba milestone ne’ebé identifika ona hosi relatóriu misaun buka faktus ne’ebé hala’o ona bazeia ba pilar tolu komunidade ASEAN nian”, Nia informa liu tan. ASEAN Coordinating Council (ACC) hanesan parte ida ne’ebé hala’o servisu atu forma mapamentu (roadmap) ne’ebé sei relata ba adopsaun iha Konferénsia Nível As (KTT) bad ala 42 ASEAN nian.

Nune’e, nasaun sira ASEAN nian ho nia parseiru dialogu husu atu apoiu total Timor Leste atu atinji sai membru ASEAN, hanesan fo apoiu ba dezenvolvimentu ho apoiu sira seluk tan.

Fontes : (azh/imk) Detik News

Editór           : Redasaun G-News

banner 325x300

relavante