banner 728x90

Polisia kaptura suspeitu nain-3 ho evidensia motor 3 ne’ebe lakon iha Dili

Susoeitu Nain-3 ho evidensia motor. Foto: SRP
banner 120x600
58 Views

G-NEWS (DILI) – Hafoin simu informasaun hosi komunidade Xefi Servisu Informasaun Polisia Nasional (SIPN), orienta kedas equipa buska ne’ebe lidera hosi SIPN hamutuk ho SNI (Servisu Nasional Intelijensia), Makikit Munisipiu Dili junta ho Eskuadra Vera-Cruz buka tuir autor sira ba krime publiku no konsege asegura joven nain-5 ne’ebe envolve iha kazu naok motor no telfone iha area Jardim 12 Novembru Suku Motael, Postu Administrativu Vera-Cruz, Munisipiu Dili.

Tuir karta komunikadu Imprensa ne’ebé G-NEWS asesu katak, ekipa servisu rekolla uluk informasaun no lansa vizilansia iha oras tuku 12h20 kalan hodi kaptura suspeitu sira iha fatin ne’ebe lahanesan tanba ekipa servisu kaptura uluk iha area Suku Motael maka suspeitu ABS ne’ebe foin sai hosi prizaun, tinan 21, hela iha Suku Mascareñas-Balide hamutuk ho feto ida naran EXGA (17), hela iha Lurumata, Suku Fatuhada.

banner 325x300

Tuir mai kaptura mos suspeitu DGFS (17), hela iha Bidau Massaur, Suku Santa-Ana nudar estudante iha eskola Palaka hamutuk ho suspeitu RX (22), hela iha Aldeia Postu Penal, Taibese no sira nain rua ekipa kaptura iha area merkadu Taibesi. Hafoin ikus mai kaptura iha area Gan 45 Hudi Laran maka suspeitu ATDC (15), hela iha Ailok Laran, Suku Bairo-Pite.

Iha prosesu identifikasaun suspeitu koopera diak no sira deklara katak motor balu sira naok iha area Bairo dos Grilhos-Sentru Saude Formoza no area Taibesi. Evidensia motor hirak ne’e maka hanesan Honda Beat kor mutin, xapa matrikula I.6286, Honda Beat street kor metan, Xapa matrikula M.3502 no Honda Beat kor metan kahur mean, xapa matrikula Q.7712.

Hafoin remata prosesu identifikasaun ekipa esquadra PNTL Vera-Cruz entrega hikas feto ho inisial EXGA (17) ba nia familia iha Lurumata inklui ATDC,  enkuantu suspeitu nain-3 seluk halo kedas auto entrega ba Servisu Investigasaun Kriminal Nasionál (SIKN) hodi asegura iha Komandu PNTL Munisipiu Dili, hodi halo detensaun durante 72h, hafoin kontinua primeiru interagotoriu iha Tribunal.

Jornalista               : Ekipa G-News no Komunikadu Imprensa

Editór                       : Amito Qonusere Araújo

relavante