banner 728x90

Povu sofre krize, membru Governu aproveita kasa votus

banner 120x600

G-NEWS (DILI) – Ikus-ikus ne’e, sidadaun timoroan no sosiedade tomak preokupa kona-ba problema linha Internet, pulsa eletrisidade no blanku Passaporte. Assuntus tolu ne’e sai nesesidade ba kliente ka sidadaun sira loron-loron, maibé la hetan atensaun sériu hosi Oitavu Governu Konstitusionál, tanba sira sei preokupa no partisipa iha kampanha eleitóral.

Observador ba assuntu sosial no polítika Munisípiu Laútem Diogo Ferreira esplika ba G-News Domingu fim-de-semana (02042023) ne’e informa, jestaun Governu atúal hanesan moras ida króniku liu, tanbala preokupa povu nia moris.
“Ha’u sente ita Nia GOVERNU nee kompara ho ema Ida karik moras todan hela. Tanba Saida mak ha’u dehan moras todan? Tanba ho razaun sira preokupa Liu oinsa atu hetan votu hosi povu iha eleisaun duke preokupa ho povu Nia moris. EDTL ninia sistema falla, Liña internet ne’ebé mak kontinua lentu, blanku ba possaporte mós laiha”, Nia esplika.

banner 325x300

Governante sira konsiente hela katak buat ida-ne’ afeita tebés ba Komunidade sira maibé sira halo finze tilun la rona no matan lakohi atu haree hodi fo lalais solusaun, sira kontinúa ba bosok povu ho sira ninia promesas falsu sira.

“Buat Ida ne’ebé mak ita sente moe boot mak semana Ida ne’e Governu aprova ona prolongamentu estraordináriu ba validáde passaporte ne’ebé mak mate ona to’o fulan Maiu. Serake ita tenke koalia ho Pais hotu hotu atu konsidera ita nia problema ne’e banhira ita nia povu hakarak atu viazen ba nasaun ne’ebé mak sira hakarak atu ba”, Diogo lamenta.

Diago konsidera, ha tempu kampanha ba eleisaun mAai koa’lia masin midar, hetan tiha ukun lori masin Mai fó.

“Prátika ida ne’e mak oras ne’e dadauk ita nia politiku na’in sira aplika iha ita nia rai. Tanba ne’e mak Ha’u dehan ida ne’e laos buat foun mai ita. Governante sira ne’e la merese ona atu hetan ita nia votus iha Eleissun Parlamentar 2023 mai agora, tanba sira konsidera ita povu ne’e sira-nia Toys ne’bé mak sira halimar tuir sira nia gostu. Sira governante ne’e la presiza buat Barak”, Nia aumenta tán.

Diogu esplika tán, Governu presiza de’it tau interese povu as liu sira nia interese no grupu. Tanba tuir Nia, Se sira halo nune’e, sira sei bele servisu ho sériu no servisu ho fuan ho laran para hadi’ak povu nia moris. “Se sira kontinúa tau sira grupu ka partidu nia interese as Liu povu ne nian, ha’u fiar katak sira sei lakonsege rezolve povu no nasaun nee ninia susar no terus”, Nia hakotu.

Jornalista     : Ekipa G-News
Editór Testu : Amito Qonusere Araújo

banner 325x300

relavante