banner 728x250

PR husu atensaun Governu ba povu RAEOA

banner 120x600

G-NEWS (RAEOA) – Prezidente Repúblika, José Ramos-Horta, husu governu sentrál atu fó atensaun ba povu iha Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA) no Zona Espesiál ba Ekonomia Sosiál no Merkadu (ZEESM).

‘’Ha’u kontente mai vizita RAEOA, ho konvite husi Prezidente Autoriedade. Primeira vez mai vizita traballu iha segundu mandatu hanesan Prezidente Repúblika. Povu RAEOA merese duni atensaun hotu-hotu husi governu sentrál,” Deklara Xefe Estadu José Ramos-Horta durante vizita traballu ne’ebé realiza iha Sexta-Feira semana ne’e.

banner 325x300

Prezidente Repúblika rekoñese dezenvolvimentu infra-estrutura iha RAEOA, maibé admite katak, fatin balun kontinua abandonadu, tanba ne’e husu atu hadi’a jestaun, hodi garante exekusaun projetu infraestrutura.

Ba Xefe Estadu, Dezenvolvimentu seitór infraestrutura, tuir Xefe Estadu, korresponde ba polítika adezaun Timor-Leste ba ASEAN.
“Oé-Cusse bele hetan benefísiu bo’ot ba Timor-Leste nia adezaun ba ASEAN, maibé tenke asselera infrastutura, aeroportu iha ona, hein de’it mak reabilita fali Hotél sira,’’ Tenik Xefe Estadu.

Relasiona ho dizitalijazaun, Xefe Estadu husu governu atu aselera instalasaun kabu sub-mariñu, durante tinan 3 nia laran, husi Indonézia mai Timor-Leste, hodi dijitaliza administrasaun RAEOA, nune’e bele apoia diversifikasaun ekonómika, sirkulasaun osan no mos seitór edukasaun.

Kona-ba eleisaun ne’ebé marka ona ba loron 21 fulan Maio tinan ne’e, garante susesu realizasaun festa demokrasia ne’e no sei la iha fraude eleitorál ruma. “Ha’u iha konfiansa ba ita nia CNE no STAE inklui defeza no seguransa, atu gardante eleisaun ida ne’ebé nakonu ho honestidade, páz, dame, tranparensia no demokrátiku,” Tenik.

Iha fatin hanesan, Prezidente Autoriedade RAEOA, Arsenio Paixão Bano reprezenta povu Oé-Cusse aprezenta ba Xefe Estadu situasaun reál iha RAEOA.

‘’Agradese Prezidente Repúblika nia vizita. RAEOA iha situasaun normál, iha fulan rua nia laran, ita loke ona estrada ba Citrana. Buat hotu sei la’o di’ák, bainhira governu sentrál liu-liu Prezidente Repúblika apoia’’ Tenik Arcênio Bano.

Hatan kona-ba dezenvolvimentu infra-estrutura, Prezidente RAEOA haktuir katak, Estrada prinsipál komesa tama ona ba estudu no mos reabilitasaun uma ba komunidade.

Entretantu, hafoin to’o husi Aeroportu Internasionál Rota de Sándalo ho aviaun ZEESM, simu ho parade militár no Prezidente Autoriedade RAEOA hamutuk ho líder komunitáriu sira.

Husi Aeroportu, kontinua kedas ba Hotél Ambeno, Oe-Opu hodi hala’o enkontru ho autoriedade RAEOA, funsionál, sosiedade sivíl ho partisipante hamutuk ema 200-resin.

Jornalista      : Ekipa G-News

Editór Testu  : Amito Qonusere Araújo

banner 325x300

relavante