banner 728x90

PR José Ramos Horta partisipa tomada de posse Prezidente Brasil Lula da Silva

banner 120x600

G-NEWS (BRAZIL) – Prezidente Republika José Ramos-Horta iha Domingu ne’e, partisipa iha posse ba Prezidente Republika Federativa Brasil, Luis Inacio Lula da Silva no vise Prezidente Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho iha Palásiu Itamaraty Brasilia.

Eventu ne’e partisipa mós Xefe Estadu Alemaña, Angola, Argentina, Bolivia, Cabo Verde, Guiana, Guiné Bissau, Paraguai, Portugal, Suriname, Uruguiai, Zimbábue, liurai España no Prezidente Parlamentu Argélia.

banner 325x300

Antes serimonia, Kongressu Nasional Brasil, organiza sesaun solene ida, hodi promulga emenda konstitusionál, data nasionál sira, homenajea bá Xefe Estadu ne’ebé marka prezensa no mós homenajea Ex Jogadór Edson Arantes do Nascimento – Pelé no Papa Emeritu Bento XVI ne’ebé mate antes loron tomada de posse Prezidente Brasil.

Durante serimónia posse, Prezidente Brasil, Luís Inácio Lula da Silva promete atu ukun populasaun millaun atus rua resin, rivalidade politika no hakotu divizaun, intoleránsia, pobreza no hamlaha iha Brasil.

Lula deskreve nia mandatu hanesan primaveira (estasaun tempu ba ai-funan), hodi hakesi fali amizade entre brasileiru sira, hodi la husik ema ida iha kotuk.

“Ita nasaun de’it, povu ida de’it, nasaun bo’ot ida, ita hotu brasileiru, brasileira, kompartilla virtude ida, ita nunka deziste, ita fokit ai-fuan hotu, ida-idak, pétala ida-idak, ita hatene sempre tempu atu kuda hikas, tanba primaveira sei to’o no primaveira to’o duni ona” tenik Lula.

Prezidente Brasil rekonese katak, Brasil rejista dezigualade barak, tanba ne’e nia servisu ho nia Vise Prezidente Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, atu kombate dezigualdade entre povu brasileiru.

“Tanba ne’e hau ho nia kompaneiru Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, assume ohin, iha ita bo’ot sira no povu brasileiru nia oin, atu kombate kalan no loron, dezigualdade iha ita nia rain, dezigualdade renda, dezigualdade jeneru no rasa, dezigualdade iha merkadu traballu, iha reprezentasaun polítika, karreira iha estadu, dezigualdade ba assesu saude, edukasaun no servisu publiku hotu” promete Lula da Silva.

Hafoin simu posse, Prezidente Repúblika, José Ramos-Horta hanesan ema datoluk ne’ebé kongratula Prezidente Brasil, hafoin Xefe Estadu Portugal Marcelo Rebelo de Sousa no Xefe Estadu Argentina Alberto Fernández.

Editór Textu: Amito Qonusere Araújo

banner 325x300

relavante