banner 728x90

Sarani iha serelau-Laútem entrega rai-hektar ida ba Igreja

banner 120x600
4 Views

G-NEWS (BAUCAU) Bispu Diocese Buacau Dom Leandro Maria Alves inaugura, no fó bensaun ba Capela Sta. Helana Serelau, Sábadu (13042024).

Hafoin selebrasaun eukaristia, Missa hotu tiha, Bispo Diocese Baucau simu mós karta deklarasaun hosi Knua Tour-Ara kona-ba rai hektar ida resin ne’ebé entrega ba Paróquia Lautém.

banner 325x300

“Ho Uma Orasaun ida ne’e ita fiar nain sira mai halibur malu iha ne’e ho ita ida-idak nia preokupasaun atu oferese ba Na’i Jesus Cristo. Hosi fatin ida ne’e mak ita husik ita nia-an atu rona Maromak Nia Futar Liafuan, hasoru malu ho Na’i Maromak iha Eukaristia, no rona oinsá Maromak haruka ita”, hateten Dom Leandro iha homilia.

Dom Leandro deahn tán, ho prezensa Kapela ne’e hatudu katak, sarani sira hakarak Na’i Maromak hela iha leet.

“Sarani sira hosi Serelau iha postu Laútem hakarak Maromak iha sira nia leet, nune’e buka dalan oi-oin atu bele hetan fatin ida ne’e, fatin hasoru malu ho Na’i Maromak hodi hatudu ita nia dependênsia ba Maromak”, tenik Dom Leandro iha nia ómilia.

Dom Leandro fó hanoin tan ba sarani sira katak, uma orasaun hanesan expresaun ba saran hotu-hotu nia-an nu’udar sarani, Uma Maromak ninian. Tanba ne’e sarani buka atu ita nia-an ne’e sai fatin ne’ebé mak di’ak no bonita hanesan fatin ida ne’e (Red- Capela Serelau) liuhosi hahalok di’ak sira atu ita bele dada ema besik ba ita tanba Na’i Maromak.

“Buka tau matan nafatin ba uma ida ne’e, labele inaugura hotu, abandona tiha. Ita tenki kuidadu fatin ida ne’e hanesan kuidadu ita nia-an rasik. Bainhira ema haree fatin ida ne’e diak, moos no matak, ema hatene kedas sé mak sarani sira iha ne’e. Ne’e katak sarani sira iha ne’e Katóliku duni, tanba sira fiar iha Na’i Maromak hodi kuida Na’i Maromak nia uma hanesan sira kuida sira nia-an”. Sublinha Dom Leandro.

Selebrasaun eucarístika hotu tiha, Bispo Diocese Baucau agradese ba parte hotu-hotu ne’ebé hola parte iha konstrusaun Kapela Serelau nian.

Dom Leandro mós agradese espesial ba representante  knua Tiur-Ara ne’ebé oferese rai, no Bispo ba haré direta rai ne’ebé entrega ba Paróquia Lautém.

Editór Testu: Amito Qonusere Araújo

relavante