banner 728x90

Sidadaun Ida Hakotu-iis Hafoin Simu Vasina AstraZaneca.

Foto Illustrasaun husi Google
banner 120x600
19 Views

G-RTV.Com (Bobonaro) : Sidadaun ho naran inisiál ”HDJ”, Idade 78 hakotu-is hafoin fila husi fatin simu vasina AstraZaneca.

Tuir sasin katak, inan faluk ne’e simu vasina astraZaneca ba doze dahuluk iha Aldeia Olo-olo, Suku Lour, Postu-Administrativu  Bobonaro Villa no la to’o oras ida, sidadaun refere hakotu-is iha dalan bainhira fila husi fatin vasina.

banner 325x300

’Ami nia inan ne’e hakotu-is iha dalan bainhira fila husi simu vasina AstraZaneca, konta lolos karik nia simu Vasina ne’e la to’o oras, hakotu-Is’’ haktuir família matebian, Celestinu Pereira via-telefone ba G-RTV.com, Kuarta ne’e.

Nia Esplika liu tan, família la deskobre moras ruma husi matebian no nia hala’o nia atividade hanesan babain to’o simu vasina.

‘’Antes ne’e ami nia inan ne’e la iha moras ruma, hala’o nia atividade hanesan babain to’o ba vasina no hetan atakasaun iha dalan’’. Haktuir Fontes ne’e.

Tuir informasaun ne’ebé G-RTV.com assesu, kartaun kinur ne’ebé matebian simu hafoin simu vasina, hakerek duni, ‘’ASTRAZANECA’’ ho númeru kódigu 3266, ho nia loron simu vasina 30/06/2021 iha Aldeia Olo-Olo.

To’o Notísia ne’e publika, seidauk iha konfirmasaun husi parte Ministériu Saúde Munisipal no nasionál.

Jornalista : Arménio.

 

relavante