banner 728x90

Suspeitu oho ema na’in 3, inklui labarik tinan 3 ho kondisaun grave iha Ainaro

banner 120x600

G-NEWS (AINARO) – Iha Segunda-Feira (17042023) madruga, sidadaun ida oho katuas ho ferik, oan mane ida, no bei-oan ida ho kondisaun grave, iha Nunumoge Ainaro.

Tuir kronolójia hosi akontesimentu ne’e, fontes ofisial informa, iha Domingu, (16042023), suspeitu refere ba Ainaro atu renova nia kartaun eleitóral, maibé iha dáder, derepente suspeitu muda nia hanoin sem rezaun, foti katana hodi halo asaun omisidiu ne’e.

banner 325x300

” Iha dáder tuku-4 madrugada, suspeitu ne’e hader no prepara atu ba Ainaro hodi renova Passaporte, maibé derepente de’it nia foti katana, oho avo feto no avo mane, rezulta mate fatin”, fontes ne’e informa.

Tuir fontes ne’e katak, bainhira asaun ne’e akontese, matebian nia bei-oan tenta atu salva, maibé suspeitu kontinua halo asaun hanesan hasoru nia. No suspeitu ne’e kontinua halo nafatin ba matebian nia bei-oan ki’ik ho tinan 3 nia parte kotuk laran, no ho kondisaun grave tebes.

Hafoin akontesimentu ne’e akontese, rezidente sira komunika kedan autoridade seguransa, no ekipa Ambulânsia hodi halo atendimentu imediata.

Iha kazu ne’e, ema na’in la salva vída. Matebian na’in rua mak mate iha fatin akontesimentu, no matebian seluk lakon vída iha Óspital Ainaro hafoin transfêrensia hosi ekipa médiku.

Enkuantu labarik ho tinan 3 sei halo hela tratamentu intensivu iha Óspital Ainaro ho kondisaun grave. Kazu ne’e akontese iha Koiloko, Ainaro Villa.

Enkuantu suspeitu, kaptura no asegura ona hosi Polísia.

To’o informasaun ne’e fó sai, G-News seidauk hetan informasaun ofisial hosi kazu ne’e hosi Polísia munisípiu Ainaro, tanba sei prosesu verifikasaun nia laran.

Akompanha nafatin G-News hodi hatene informasaun klaru ba prosesu sira ne’e.

Jornalista : Ekipa G-News
Editór Testu : Amito Qonusere Araújo

banner 325x300

relavante