banner 728x90

Taraço Ho Nia Potensialidade Kuda Modo ‘’Hamaus’’ Ukun-Nain Hadia Estrada 

Foto : G-RTV.com
banner 120x600
3 Views

Jornalísta : Arménio //

G-RTV.com (Ermera) : Suku Taraço ne’ebé administra husi postu-administrativu Rai Laku, Munisípiu Ermera, nu’udár suku ne’ebé iha potensialidade ba agrikultura liu-liu kuda modo, maibé to’o oras ne’e kontinua halerik ba Estrada no sira ‘’hamaus’’ ukun-nain (Guvernu)  atu hadia.

banner 325x300

‘’Ami nia preokupasaun mak Estrada, Prezidente Repúblika ohin mai ne’e sente rasik, ne’e difikulta mós ba movimentasaun komunidade inklui terseira idade sira ne’ebé atu bá simu sira nia direitu, tenke la’o ain iha oras 7 nia laran, nune’e husu guvernu atu konsidera,’’ Dehan Graciano De Jesus Hanesan Xefe Suku Taraço, Iha nia suku rasik, Kuarta ohin, 29/06/2022.

 ‘’Kompañia ida loke ona dalan iha tinan 2017 maibé la iha kontratu, mai ho inisiativa, tambá ne’e presija iha kontratu molok kontinua, nune’e ami husu atu fó hanoin nafatin guvernu hodi konsidera kompañia ne’ebé ho voluntáriu loke ami nia dalan kuaze KM 14 no assesu husi komunidade suku 9, ’’ Kontinua Líder komunitáriu ne’ebé ukun populasaun hamutuk 991 ho nia aldeia 2.

Ohin mos Prezidente Repúblika (PR) José Ramos-Horta no Ministru Edukasaun, Juventude no Desportu vizita sira nia suku, iha oportunidade ne’e sira mós entrega proposta rua mak hanesan konsidera kompañia anterior ne’ebé loke sira nia dalan atu kontinua obra no loke ensinu 3 siklu iha sira nia suku ho razaun estudante barak para eskola tamba hela fatin iha Rai Laku la iha.

Iha vizita ne’e, tuir observasaun husi G-RTV.com, bainhira iha viazem iha dalan, Prezidente Repúblika tenke la’o ain no sa’e foho kuaze metru 100 resin no obriga PR sa’e tuir fali karreta PNTL munisípiu Ermera hodi bá suku Taraço ho razaun kareta ne’ebé fó seguransa ba PR mout iha tahu-laran hodi difikulta kareta PR labele ultrapassa.

(REMATA).

 

relavante