banner 728x90

Teória tula-liman, Dr. Martinho la husu ‘’nasi campur’’

Futuru kandidatu Dr. Martinho Gusmão (Kazaku Metan) koalia ho Líder Nasionál Xanana Gusmão ( faru-mutin) // Foto: Esploridu.
banner 120x600
19 Views

G-RTV.com (DILI): Besik ona bá eleisaun Prezidente Repúblika iha tinan 2022, movimentu polítiku hahu namas hodi fihir sidadaun tuir kritériu Konstituisaun haruka atu kompete iha tronu Palásiu Ai-tarak laran.

Périodu tolu ikus ne’e, mai ho teória ‘’tula-liman’’ husi líder nasionál Xanana Gusmão bainhira atu kompete iha Eleisaun Prezidensiál, rezultadu husi tula-liman ne’e, sempre hetan konfiansa husi povu tomak atu sai Prezidente Repúblika.

banner 325x300

Bá G-RTV, futuru kandidatu Prezidente Dr. Martinho Gusmão konsidera teória tula-liman, bá de’it líder nasionál ne’ebé mai husi Ai-laran.

‘’Teória “tula-liman” ne’e ba de’it sira ne’ebé uluk luta iha ai-laran. Ha’u la luta iha ai-laran, ne’ebé ha’u la ba se bikan iha ema nia meja. Maun Bo’ot Xanana hakarak tula liman ba Maun Lere Anan Timur ka Maun Avelino Coelho ShalarKosi,  ne’e hau la ba husu “nasi campur”. Ka, Maun Ramos Horta hakarak ba leba pasta Maun Xanana nian, ha’u la ba kateri pasta talin’’. Haktuir futuru kandidatu ne’e bainhira remata entrevista eskluzivu ho G-RTV, foin lalais ne’e.

Nia hatutan tan, esperénsia Amu Martinho Lopes iha passadu hatudu, nia lolo liman bá Xanana no tulun nia to’o Timor hetan independénsia, nune’e Martinho Gusmão sei banati tuir.

‘’ Hanesan Amu Martinho Lopes fo liman hodi tulun Xanana lori funu to’o rohan, nune’e mos Amu Martinho Gusmão lolo-liman fo tulun Xanana hari’i hikas dignidade Povu Timor nian. Xanana hakarak foti sa’e fali Povo Timor. Se hasoru ho Xanana, ha’u mai kedas ho “konsensu” no “kompromissu”. Maun Bo’ot rasik koalia iha Mehara no loron 3 fo “kuliah grátis” ihaVera-Cruz halo ha’u kaer metin no fiar katak luta ne’e hodi povu, ho povu no iha povu nia let mak Timor bele mana’’. Tenik Martinho.

Nia esplika moos katak, sei la depende bá movimentu sira ne’ebé apoiu líder nasionál Xanana, maibé ho konsensu no komprimissu ida atu tulun malu hodi lori nasaun ne’e ba oin tuir idak-idak nia servisu.

Entertantu, iha loron 30 fulan Agustu liu bá Martinho Gusmão hetan ona suspensaunhusi diocese Baukau atu hapara nia atividade relizioja nu’udár kna’ar prinsipál nai-lulik nian, razaun ne’ebé aprezenta husi futuru kandidatu ne’e atu konsentra bá nia kandidatura no vida polítika iha rai-laran.

 

Jornalista : Arménio

Editór       :  Ekipa G-RTV

 

relavante