banner 728x90

Traballador ho na’in ba kompanha Li Shi haksesuk malu tán saláriu

banner 120x600
23 Views

G-NEWS (DILI) – Segunda-Feira (04122023) iha Fumentu-2, traballador nu’udar seguransa iha kompanha Li Shi Nelson da Costa Lopes, haksesuk malu ho Na’in ba kompanha Binco tán halo diskriminasaun hasoru traballador ne’e.

Ba G-News, Nelson esplika, durante ne’e na’in ba kompanha Li Shi hosi Xina, halo diskriminasaun hanesan baku no basa bainhira halo sala ruma iha oras servisu nian.

banner 325x300

“Kuandu tesi sala besi ruma, nia baku ka basa. Dala ida hadau tiha gurinda tau ba ha’u nia kakorok, hanehan tiha ha’u nia ulun”, traballador Timoroan ne’e ko’alia ho triste hodi hanoin hikas atuasaun ne’ebé Xineza sira halo ba nia.

Nelson da Costa Lopes esplika, to’o oras ne’e nia parte seidauk simu osan seguransa nian, hosi fulan Marsu tinan ne’e to’o agora.

“Ha’u sei lori kazu ne’e ba KSTL no SEFOPE nune’e Governu bele tau atensaun, tanba Ha’u servisu iha ne’e, loron férias mós ha’u tama nafatin, hanesan loron domingu, loron matebian no loron 12 Novembru mós ha’u tama nafatin”, Nelson esplika.

Iha fatin hanesan, Na’in ba kompanha Li Shi Binco rejeita deklarasaun ne’e. No nia konsidera kompanha selu traballador tuir regras ne’ebé iha.

Nune’e, parte traballador ho kompanha sei rejolve tuir dalan legál.

Informasaun kompleta, akompanha iha pájina ofisial Facebook G-NEWS nian.

  1. 📸 Watch this video on Facebook
    https://fb.watch/oIX7FT1uH2/?mibextid=NnVzG8
  2. 📸 Watch this video on Facebook
    https://fb.watch/oIXaqtOd5e/?mibextid=NnVzG8

Jornalista     : Ekipa G-News
Editór Testu  : Amito Qonusere Araújo

relavante