banner 728x90

Falintil: As’wain liman kro’at povu nian

banner 120x600
40 Views

DEDIKA BA FALINTIL

Imi loron Asuwa’in sira
Imi brani la bes ema ida
Soldadu brani oan sira
Brani funu hasoru TNI
Forsa bo’ot ida iha Asia

banner 325x300

Loron, 20 Agosto liu ba
Hanesan ahi deer iha nakukun
Marka iha istòria,la’o ba
Hodi dudun orden CMD
Prontu rona,simu orden

Asuwa’in liman kro’at Povu nian
Brani FALINTIL oan sira
Liman kro’at Povu nian
Fo an tomak tan rai doben
Fakar ran tan rai Timor

Prontu iha tempu ne’ebe deit
Hatan orden CMD nian
La’o hadalas fatin ne’ebe deit
Hamrik hadala an, simu orden
Hodi hala’o,prontu funu

Ba imi ne’ebe fakar ran
Imi mak Asuwa’in duni
Imi ne’ebe soe isin ran
Ami hakru’uk ba imi
Ami harohan ba imi

Imi mak sosa ho isin ran
Dulak lerek imi isin ran
Iha foho lolon,foho tutun
Halo foho sira nakfilak an ba “semiteriu”
Ohin ema hotu “GOZA”

Ba imi Mátir sira
Imi isin naklekar,imi nia ran suli
Hodi haburas rai doben
Halo rai manas no lulik
Ba jerasaun foun sira
Maski imi laiha ona,maibé imi nia naran hakerek iha pergaminho da História da LIBERTAÇÂO DA PÁTRIA TIMOR LESTE

Parabens ba loron Aniversario Falintil ba Dala 48

Viva Falintil…
Viva Falintil..

Hakerek nain: Albina M.Freitas/Bia Shana Falu

relavante